WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> AVALUACIÓ

     

AVALUACIÓ

Per a l'avaluació d'aquesta WEBQUEST, el professor o professora que la us supervissi tindrà en compte molt especialment del vostre treball:

* L'avaluació del producte realitzat

* L'avaluació del treball de col·laboració en equip.

Convé que llegigueu atentament les rúbriques d'avaluació d'aquesta WebQuest al començament i també durant la realització de les diferents activitats pert tal de millorar el vostre treball. Per a cada alumne o alumna s'avaluarà cada un d'aquests aspectes amb les següents rúbriques.

La primera avaluarà el resultat de tot el procés fent esment al producte multimèdia. Aquesta avaluació la realitzarà el professor o professora i tendrà un valor d'un 60% de la nota final.

La segona avaluarà la qualitat del treball en equip, la vostra implicació a la tasca i el compliment de responsabilitats. Aquest aspecte l'avaluareu vosaltres mateixos, posant la qualificació que trobeu més oportuna per a cada component del grup

 

 

 Rúbrica d'avaluació del producte
 
 

 Rúbrica d'avaluació del treball en equip
 

Per considerar-vos satisfets del vostre treball hauríeu d'aconseguir almenys de 20 a 25 punts sumant els resultats de les dues rúbriques d'avaluació

 

 Torna a Portada

A Conclusió