Arxiduc
Comunicació
Informació
Oferta Educativa

    Contacteu
Projecte de Qualitat <Política de Qualitat>

El centre ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per la gestió de la institució.
Els referents fonamentals són el Model Europeu de gestió CAF i el sistema d'assegurament de la qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Més en concret el nostre centre ha adoptat la qualitat com una filosofia d'actuació que s'identifica amb les següents directrius:

El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels processos de treball.
L'aportació de valor als alumnes, al personal del centre i als grups d'interès, escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.
L'alineament dels nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació dels valors.
L'adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l'evidència, la gestió a partir de dades i la disciplina del treball en equip.
La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió.
La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d'assoliment d'aquests.

Aquestes directrius es despleguen a través dels següents processos i projectes :

Implantació i desenvolupament d'un sistema de qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2008.
Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de clients.
Revisió del sistema de qualitat i actualització periòdica de processos.
Auditories internes i externes del sistema de qualitat.

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els objectius del centre seran quantificables i mesurables a través d'indicadors i tots ells constitueixen l'objectiu de qualitat, el nivell de compliment dels quals serà avaluat periòdicament.
El compromís de la qualitat afecta a tota l'organització. Totes les persones del centre accepten aquest compromís i la seva responsabilitat en el compliment dels requisits establerts en el sistema de gestió de la qualitat, així com de participar activament en la millora de la qualitat i la gestió i l'assoliment dels objectius institucionals.
La direcció del centre facilitarà tots els mitjans i la formació necessària pel desenvolupament amb èxit de les activitats.

Política de Qualitat | Política Pedagògica | Política de Personal | Política de Seguretat | Política Medi Ambiental
Enllaços
Departaments
Notícies WEIB
    Error al WEIB
Documents